2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Şirket müdürünün 24.03.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17.04.2021 tarihinde, saat 14:00’da ODTÜ Met E Blok Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok No:1 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıda paylaşılan gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılmaması halinde, toplantı 24.04.2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asalaten ve/veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Müdürü
Ahmet Ziyaeddin İPEKKAN